สำหรับธุรกิจ
สำหรับคุณ
บริการลูกค้า
Get a demo
ไทย

ข้อมูลทางกฎหมาย

ตรวจสอบนโยบายทางกฎหมายและนโยบายทางข้อมูลของ bolttech ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

คำสงวนสิทธิ์

September 2022

ประกาศ

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ของ bolttech โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างด้วยความระมัดระวัง การเข้าถึงเว็ปไซต์นี้และหน้าเพจของเว็ปไซต์ใดๆ ถือว่าคุณตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง หากคุณไม่ยินยอมตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง โปรดห้ามเข้าเว็ปไซต์นี้หรือหน้าเพจใดๆ ของเว็ปไซต์

ทางบริษัทอาจมีการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และไม่ต้องแจ้งถึงเหตุผลในการแก้ไขดังกล่าว หากมีการแก้ไข บริษัทจะลงประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใหม่บนเว็ปไซต์ ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ หากมีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่มีการแก้ไข หากท่านไม่ยินยอมตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไข ท่านต้องหยุดการใช้เว็ปไซต์นี้ทันที ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับที่จัดเตรียมในภาษาอื่นๆ บนเว็ปไซต์นี้ ให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษ

ลิขสิทธิ์: สงวนสิทธิ์ทั้งหมด

เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ของส่วนประกอบและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็ปไซต์นี้เป็นของ บริษัท โบลท์เทค แมเนจเมนต์ จำกัด (“bolttech HK”) และบริษัทในเครือของ bolttech HK (รวมกันเรียกว่า “bolttech” หรือ “บริษัทฯ”) เว็ปไซต์ของบริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ bolttech และบริษัทในเครือของ bolttech และสามารถส่งอีเมล์เพื่อสอบถามถึง bolttech

เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิเสธความรับผิดนี้ คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ก็ตาม บุคคลอื่นใด ที่เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจถือหุ้นหรือบริษัทย่อย หรือห้างหุ้นส่วน หรือกิจการตามข้อตกลงใดๆ (ไม่ว่าจะจัดตั้งหรือไม่ได้จัดตั้ง) ของ bolttech HK ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่ง (ก) เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม bolttech HK (ข) bolttech เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือ (ค) อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของร่วมกันหรือการควบคุมร่วมกันกับ bolttech HK ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ของคำจำกัดความนี้ คำว่า “ควบคุม” ให้หมายถึง อำนาจในการกำหนดการจัดการ การดำเนินงาน ธุรกิจ และ/หรือนโยบายขอ bolttech HK ไม่ว่าจะผ่านการเป็นเจ้าของหุ้นหรือหลักทรัพย์ หรือโดยสัญญาหรือในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

เครื่องหมายทางการค้า

เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด และผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ และเครื่องหมายบริการดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก bolttech หรือเจ้าของของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

ส่วนประกอบต่างๆ บนเว็ปไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และห้ามมีการดัดแปลง สร้างขึ้นใหม่ จัดเก็บในระบบที่สามารถเรียกคืนได้ ส่งต่อ (ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ) ทำสำเนา เผยแพร่ ใช้เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ หรือใช้ในรูปแบบใดๆ ในส่วนประกอบต่างๆ บนเว็ปไซต์ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการสาธารณะ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก bolttech

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเพจต่างๆ เหล่านี้ (รวมถึง ข้อกำหนด เงื่อนไข และคำอธิบายต่างๆ ที่ปรากฏ) อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์และบริการที่อ้างถึงในเว็ปไซต์นี้ เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอในประเทศที่ bolttech สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าเพจเหล่านี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลใดๆ ที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการห้ามการเผยแพร่ส่วนประกอบเหล่านั้นใช้ บุคคลใดๆ ที่เข้าถึงหน้าเพจเหล่านี้ ต้องสังเกตข้อห้ามต่างๆ ด้วยตนเอง

หน้าเพจเหล่านี้ไม่จัดเป็นการเสนอหรือเชื้อเชิญเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในประเทศต่างๆ แก่บุคคลใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายมิให้ทำการเสนอหรือเชื้อเชิญในประเทศนั้นๆ

บุคคลที่เข้าถึงหน้าเพจเหล่านี้ ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่บุคคลนั้นต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ระบุในหน้าเพจเหล่านี้

ไม่ให้คำรับประกัน

ข้อมูลและส่วนประกอบที่ปรากฏในเว็ปไซต์นี้ รวมถึงข้อความ กราฟฟิก ลิงค์ หรือสิ่งใดๆ เป็นการจัดหาให้แบบที่เป็นอยู่ หรือเท่าที่ปรากฏ bolttech มิได้รับประกันในความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ และปฏิเสธความรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือการละเลยในข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ไม่มีการให้คำรับประกันในไม่ว่าจะในรูปแบบใด ทั้งที่เป็นนัยยะ ชัดแจ้ง หรือตามกฎหมาย รวมถึงคำรับประกันสำหรับการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ การค้า ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

การทำงานของเว็ปไซต์

ทางบริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการทำให้เว็ปไซต์สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาทำงานปกติ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการใช้เว็ปไซต์ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการภายนอกจำนวนหลายราย ดังนั้น ทางบริษัทฯ ไม่รับรองและรับประกัน ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่รับรองและรับประกันว่าท่านจะสามารถใช้เว็ปไซต์ได้ตลอดเวลา หรือ (ข) ไม่รับรองและรับประกันว่าการใช้เว็ปไซต์ของท่านจะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ถูกรบกวน ได้รับความปลอดภัย หรือจะไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น

ท่านรับทราบว่าเว็ปไซต์อาจจะใช้การไม่ได้ในบางช่วงเวลา และท่านอาจหลุดจากการเชื่อมต่อในการใช้เว็ปไซต์ได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใด รวมถึง ถ้า:

(ก) มีความขัดข้องในการเชื่อมต่อระบบเกิดขึ้น (ข) ระบบให้บริการเหล่านั้นไม่สามารถใช้การได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใด (รวมถึงการที่ต้องแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ) (ค) ท่านทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ หรือ (ง) ทางบริษัทฯ ตัดสินใจยกเลิก หยุดชั่วคราว หรือห้ามไม่ให้ท่านเข้าถึงเว็ปไซต์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ

ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันในเรื่องความน่าเชื่อถือหรือการทำงานใดๆ ของเว็ปไซต์ การทำงานของเว็ปไซต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน รวมถึงการทำงาน ความสามารถ และองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน (ซึ่งทำงานร่วมกับเว็ปไซต์และมีการใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน และจำนวนของผู้ใช้งานที่เข้าถึงระบบที่สนับสนุนเว็ปไซต์

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์จะมีการปรุงปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และในขณะที่ทางบริษัทฯ มุ่งที่จะทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน อาจมีการล่าช้า ขัดข้อง หรือละเลย ซึ่งสามารถกระทบความเป็นปัจจุบันหรือความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังนี้ ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่ท่านได้รับผ่านเว็ปไซต์จะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือถูกต้องตลอดเวลา ท่านรับทราบและตกลงว่าก่อนที่ท่านจะใช้หรือเชื่อในข้อมูลดังกล่าว ท่านจะใช้การไตร่ตร่องของท่านในการตัดสินใจว่าข้อมูลที่ท่านได้รับผ่านเว็ปไซต์นั้นมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องหรือไม่ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิด ความสูญเสีย เสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นหรือศาลได้ตัดสินให้มีการชดใช้) ที่เกิดขึ้นจากสัญญา ละเมิด (รวมถึงการประมาท) หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อนี้

ใบอนุญาตซอฟแวร์

เฉพาะซอฟแวร์ที่ปรากฏหรือจัดหาให้ท่านบนเว็ปไซต์นี้ ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ท่านดาวน์โหลด และใช้ซอฟแวร์เพื่อใช้ในเรื่องส่วนตัวเท่านั้น โดยต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยการอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตแบบมีข้อจำกัดและไม่ได้ให้สิทธิเด็ดขาด โดยสิทธิต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในซอฟแวร์ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินของผู้ถือใบอนุญาตหรือเจ้าของของซอฟแวร์นั้นๆ และท่านไม่มีสิทธิในการถอดรหัสโปรแกรม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลง หรือเจาะซอฟแวร์ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาต

ข้อจำกัดความรับผิด

bolttech จะไม่รับผิดใดๆ ต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่ไม่ได้คาดหมายไว้ หรือความเสียหายที่เป็นผลเกี่ยวเนื่อง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับเว็ปไซต์ หรือการใช้เว็ปไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถใช้งานเว็ปไซต์ได้ หรืออันเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการทำงานของเว็ปไซต์ การขัดข้อง การละเลย ขัดขวาง ชำรุด หรือล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสาย หรือการใช้งานระบบไม่ได้ แม้ bolttech หรือตัวแทนของ bolttech จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือเกิดค่าใช้จ่ายนั้น การใช้ไฮเปอร์ลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เป็นความเสี่ยงที่ท่านต้องรับผิดชองเอง เนื้อหา ความถูกต้อง ความเห็น สิ่งที่ปรากฏ และลิงค์ต่างๆ ที่จัดหาให้โดยแหล่งอินเทอร์เน็ตเหล่านั้น ไม่ได้รับการสืบ พิสูจน์ ตรวจสอบ หรือรับรองโดย bolttech
ลิงค์ไปเว็ปไซต์ภายนอก

มีลิงค์ต่างๆ ที่นำไปสู่เว็ปไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ควบคุมโดย bolttech ดังนั้น จึงไม่ถือว่า bolttech ได้รับประกันหรือรับรองเนื้อหาของเว็ปไซต์ภายนอกนั้น และจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็ปไซต์ต่างๆ เหล่านี้ และ bolttech จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็ปไซต์ภายนอกนั้น

การป้อนข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มีการป้อนใส่ผ่านเว็ปไซต์นี้ ยังคงเป็นและถือว่าเป็นทรัพย์สินของ bolttech และ bolttech มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ ความคิด ความเห็น ความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญ ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ bolttech ผ่านเว็ปไซต์นี้ bolttech ไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการรักษาความลับอันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ป้อนเข้ามา เว้นแต่จะได้ตกลงไว้กับ bolttech ซึ่งมีสัมพันธ์ลูกค้าตรงกับ bolttech หรือเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นพิเศษ

การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

ข้อความที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัย bolttech จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหากมีการส่งข้อความถึง bolttech หรือ bolttech ส่งข้อความไปยังผู้ใช้เมื่อมีการร้องขอผ่านอินเทอร์เน็ต โดย bolttech จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ในความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ทางอ้อม พิเศษ หรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องที่เกิดจาการใช้เว็ปไซต์นี้

การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกขัดขวาง อาจเมีเหตุให้การส่งต่อขัดข้อง ล่าช้า อันเนื่องมาจากการจราจรทางอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากลักษณะธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลทางกฎหมาย
คำสงวนสิทธิ์นโยบายความเป็นตัวนโยบายคุกกี้
bolttech © 2023 All Rights Reserved.